Tijdelijke aanstelling

 

Kandideren voor een tijdelijke aanstelling kan op 2 verschillende manieren:

 

elektronisch via de website van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

Uiterste inschrijvingsdatum: Kandidaturen voor een tijdelijke aanstelling moeten vóór 15 juni 2012 worden ingediend, hetzij elektronisch, hetzij aan de hand van het FormulierTADD2012-2013 dat aangetekend wordt verstuurd naar het adres van de raad van bestuur van de scholengroep.

 

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

 

Wie aan de voorwaarden voldoet tot het bekomen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en gebruik wenst te maken van dit voorrangsrecht, moet hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan enkel aan de hand van het standaardformulier “Aanvraag tot het bekomen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur”. Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen voldoet men ook aan de voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Het is van het grootste belang dat u het aanvraagformulier correct en volledig invult, zoniet kan de geldigheid van uw kandidatuur in het gedrang komen. Als u in één of meer instellingen van de scholengroep een eerste maal effectief werd aangesteld voor doorlopende duur in het ambt waarvoor u het recht heeft verworven, dan geldt dit vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren doorlopende kandidatuur voor dat ambt. Wanneer u uw voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt dan datgene waarvoor u reeds over het voorrangsrecht beschikt moet u uiteraard wel een TADD-aanvraag indienen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: Het formulier “Aanvraag tot het bekomen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur” moet vóór 15 juni met een ter post aangetekende zending worden opgestuurd naar het adres van de Raad van Bestuur van de scholengroep.

Sublimity and genuine sadness forum right here to bribe us into too favorable a?