Alle directeurs van de scholen en de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding zetelen in dit college dat wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Allen hebben stemrecht.. Dit college werkt beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend. Het staat de algemeen directeur bij in het dagelijks beheer van de scholengroep.

In het college van directeurs werd gekozen voor een duidelijke taakverdeling, met oog voor wat ‘je beter kan dat doe je het best’. De taak van deze specifieke werkgroepen bestaat erin de groep adequaat te kunnen informeren bij het voorstellen van beslissingen. Elke directeur zetelt in minimum één van de volgende werkgroepen:

 

Personeelsbeleid
Algemeen Beleid
Financiën
Infrastructuur
Leerlingenvervoer, keukens

Gives useful reference an additional zest to surprise but here is an instance:?